label_02

โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปะการปรุงอาหารไทยคาวหวาน งานเกะสลักผักและผลไม้ งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ตลอดจนงานหัตถศิลป์แขนงต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่ง งานศิลปะเหล่านี้เปรียบเสมือนกระจกส่องสะท้อนให้เห็นถึงวิถี ชีวิตและวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างประณีต งดงามตามแบบฉบับของคนไทยในสมัยโบราณ ที่นับวันมีแต่จะเลือนลางสูญหายไปตาม กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร จึงถูกจัดตั้งเพื่ออนุรักษ์และจรรโลงมรดก ทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

สำหรับประวัติความเป็นมาของ “โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” อาจกล่าวพอสังเขปได้ดังนี้คือ “โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” ได้ตั้งตามชื่อของ “หม่อมหลวงพวง ทินกร” ซึ่งเป็นท่านยายของอาจารย์ อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา(ศุกรวรรณ) ซึ่งท่านเป็นต้นตำรับอาหารและได้ถ่ายทอดให้ อ.อมินตรา ดังนั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ใช้ชื่อ ของท่านยาย (หม่อมหลวงพวง ทินกร) เพื่อสืบทอดให้ลูกหลานได้อนุรักษ์ไว้ หม่อมหลวงพวง ทินกร เป็นธิดา หม่อมราชวงศ์ ปฐม ทินกร กับพระนมดวงสมร ซึ่งท่านเป็นพระนมของพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช พระราชโอรสพระองค์ที่ ๗๔ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕

หม่อมหลวงพวง ทินกร เป็นผู้หญิงร่างเล็กตามฉบับหญิงไทยแท้แต่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ในการปรุงอาหารไทยคาวหวาน แกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างวิจิตรบรรจง อาหารไทยตำรับหม่อมหลวงพวง ทินกรมีความแตกต่างจากอาหารตำรับอื่น ๆ และมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องด้วยให้ความสำคัญในกรรมวิธีการปรุงอย่างละเอียดประณีตและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน อาทิเช่น หมี่กรอบ ชาววัง, แกงกระหรี่ไก่ในผอบมัน, กระทงทองไทยแกงไก่แห้ง, มัสมั่นเม็ดบัว, ลูกชุปชาววัง, ขนมชั้นกุหลาบ, ทองเอก ซึ่งเคล็ดลับ และความรู้ทั้งหมดได้ถูกสืบทอดต่อเนื่องและซึมซับกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตามเจตนารมณ์ของท่าน ที่ต้องการให้ศิลปะเหล่านี้ได้รับ การเผยแพร่และอนุรักษ์ให้คงอยู่ในหมู่ลูกหลานสืบต่อไป

“โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๓๙ ซอยผาสุข แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ดำเนินการสอนโดยท่านอาจารย์อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา เปิดอบรมหลักสูตรอาหารไทยคาวหวานตำรับชาววัง การแกะสลักผักและผลไม้ งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง และงานหัตถศิลป์ต่าง ๆ ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง โดยผู้เรียน จะต้องผ่านเกณฑ์การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ได้ความรู้และตวามเข้าใจในวิชาเรียนอย่างถ่องแท้ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมื่อจบหลักสูตร

label_05

label_honor

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รำลึกกวีเอกรัตนโกสินทร์ตอนต้น “กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ พระนามเดิมคือ พระองค์เจ้าชายทินกร เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๓๕ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเป็น พระราชโอรส พระองค์ที่ ๔ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับเจ้าจอมมารดาศิลา (ราชนิกุลบางช้าง) ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ ๒๓๔๔ ในขณะที่พระราชบิดาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์บังคับบัญชากรมพระนครบาล

พระองค์เจ้าชายทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ประสูติ ณ วันอาทิตย์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๔๔ ในรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงว่าการในตำแหน่งกรมนครบาล ต้นราชสกุลทินกร พระองค์เจ้าชายทินกร ทรงมี พระโอรสและพระธิดาทั้งสิ้น ๒๓ พระองค์ และได้สืบสายราชสกุลทินกรมาจวบจน ณ ปัจจุบันนี้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามสกุล “ทินกร” ให้แก่หม่อมราชวงศ์เวกบุตรในหม่อม เจ้าชายเจียก ซึ่งเป็นโอรสพระองค์ที่ ๒๐ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์

label_03

label_mlpuang

หม่อมหลวงพวง ทินกร ท่านเป็นบุตรีของหม่อมราชวงศ์ปฐม ทินกร มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 6 กับพระนมดวงสมร ในเวลาต่อมา ท่านถวายตัวเป็นข้าหลวงในพระองค์เจ้าหญิงจุฑารัตน์ราชกุมารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และเจ้าจอมมารดามรกฏ ช่วงเวลานี้นี่เองที่ท่านได้โอกาสเรียน การประดิษฐ์พานพุ่ม ตลอดจนงานดอกไม้ต่าง ๆ

หม่อมหลวงพวง เป็นผู้หญิงรูปร่างบอบบางตามแบบหญิงไทยโบราณท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารไทยทั้งหมด จากมารดาของท่าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว หวาน หรือการแกะสลักผักผลไม้ กอปรกับพรสวรรค์ที่มี และความเป็นคนช่างคิดประดิษฐ์ ทำจึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถปรุงอาหารคาวหวาน รวมถึงการแกะสลักผักผลไม้ได้อย่างสวยงามและวิจิตรบรรจง จึงกล่าวได้ว่าอาหารไทยตำรับหม่อมหลวงพวง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแตกต่างจากตำรับอื่น เรื่องจากเป็นตำรับที่คิดค้นขึ้นภายใน ตระกูล และอาหารทุกชนิดล้วนผ่านขั้นตอนการปรุงและตกแต่งอย่างปราณีตพิถีพิถัน ซึ่งตำรับอาหาร และกรรมวิธีดังกล่าวได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลานสืบต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่น

label_aj

อาจารย์อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา ผู้สืบเชื้อสายชั้นหลาน ผู้สืบทอดตำรับตำราการทำอาหารคาวหวาน รวมทั้งงานศิลป แขนงต่าง ๆ จากคุณยาย หม่อมหลวงพวง ทินกร อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เยาว์วัยทำให้ท่านมีความเชี้ยวชาญทั้งในด้านการทำอาหาร การ แกะสลักผักผลไม้ รวมถึงซิลปะประดิษฐ์และงานดอกไม้ใบตองต่าง ๆ ตำรับอาหารที่ได้รับการถ่ายทอดที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ น้ำพริกและเครื่องแกงตำรับเก่าซึ้งดไ้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในตระกูลมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ด้านงานการสอน อาจารย์อมินตรา เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปอาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร โดยเปิดอบรมหลักสูตรอาหาร ไทยต้นตำรับชาว วังและการแกะสลักผักผลไม้ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากงานด้านการสอนแล้วตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาอาจารย์อมินตรายังได้สร้างผลงานด้านอื่นๆอันเป็นเกียรติประวัติไว้อย่างมากมาย โดยจะขอยกมาพอสังเขปดังนี้

 • ถวายงานแกะสลักผักผลไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถในงานเคหะศิลป์ ปีพ.ศ. ๒๕๐๔
 • ได้รับเกียรติจากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราชเป็น วิทยากรผู้ถ่ายทอดการปรุงอาหารไทย
 • ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญแก่รายการ “หนังสือของพ่อ”
 • ได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะวิทยากรในการบรรยายหัวเรื่อง “ทิศทางการบริโภคอาหารไทยในหมู่เยาวชนยุคทุนนิยมเสรี”
 • เป็นผู้เขียนหนังสือ “อาหารไทยชาววัง ตำรับ ม.ล. พวง”จัดจำหน่ายโดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
 • ได้รับเกียรติจาก “ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง จำกัด” ผู้ผลิตกะทิสำเร็จรูปตรา ชาวเกาะให้เป็น ผู้ถ่ายทอดศิลปะการปรุงอาหารไทยต้นตำรับชาววังในภาพยนตร์โฆษณาชุด “ ผู้เชี่ยวชาญ”
 • ได้รับเกียรติจากวิทยาลัย ก.ท.ม. เป็นประธานร่างหลักสูตรผู้ประกอบธุรกิจอาหารไทย เบเกอรี่เพื่อการค้าและอาหารนานาชาติ
 • ได้รับเกียรติจากร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านอาหารไทย เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ เดนมาร์ค เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้เป็นต้น
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ ได้รับเกียรติจาก “โรงแรมเมืองสมุยสปา รีสอร์ท” เกาะสมุยจังหวัดสุราษรฎ์ธานี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านอาหารไทย
 • ได้รับเกียรติจากร้านอาหารสมุยซีฟู้ดและดร็อปอิน เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานีในฐานะที่ปรึกษาครัวไทย และเป็นผู้อบรมหลักสูตรอาหารไทยชาววังและการแกะสลักผักผลไม้
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นสำหรับกลุ่มมิชชันนารีในประเทศไทย
 • เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมบำเพ็ญประโยชน์ในการสอนและฝึกหัดวิชาชีพให้กับผู้ว่างงาน
 • ได้รับเกียรติจากนิตยสารชั้นนำต่างๆ ตีพิมพ์บทความและรูปภาพอาหารไทยตำรับม.ล.พวง ทินกร อาทิเช่น นิตยสาร Health & Cuisine แพรว ดิฉัน กินรี และ Madam Figero เป็นต้น
 • ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์เกาหลีช่อง KBS และ EBS ในฐานะโรงเรียนสอนทำอาหารไทยที่ได้รับมาตรฐานและ เผยแพร่อนุรักษ์วัฒนธรรมการทำอาหารไทยคาวหวาน และการแกะสลักผัก ผลไม้
 • ได้รับเกียรติจากกองส่งเสริมอาชีพกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรของสถาบันพัฒนา อาชีพกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ได้รับเกียรติจากบริษัทนากายาโชแตง จำกัด ถ่ายทำสารคดีเรื่อง “食彩の王国” สารคดีเกี่ยวกับ กุ้งแม่น้ำในประเทศไทย โดยอาจารย์อมินตราเป็นผู้ถ่ายทอดเมนูกุ้งแม่น้ำเพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารไทยชาววัง เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๐ TV. Asahi ประเทศญี่ปุ่น
 • ได้รับเกียรติจากบริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตกะทิสำเร็จรูปตราชาวเกาะ ให้เป็นผู้ถ่ายทอดศิลปการปรุง อาหารไทยต้นตำรับชาววังในภาพยนตร์โฆษณารอยไทยชุด “๓ อาจารย์”
 • ได้รับเกียรติจากบริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติใน การแข่งขัน ค้นหาสุดยอด พ่อครัวหัวกะทิ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เข้าร่วมอบรมงานแกะสลักและ การปรุงอาหารไทยชาววัง ณ โรงเรียน ศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
 • ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ รายการครัวสยาม
 • ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๗ สี รายการกระจกหกด้าน
 • ได้รับเกีตรติเป็นวิทยาการรับเชิญทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ รายการ Enjoy Eating
 • ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญทางโทรทัศน์รายการ @Five Diary ในช่วง Open Diaryชาววังเป็นช่วงที่นำเสนอ สาระเกี่ยวกับการปรุงอาหารตำรับชาววังร่วมกับ ม.ล. สราลี กิติยากร โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง๕ ทุกวันอังคารเวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
 • ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญทางโทรทัศน์รายการกับข้าวเช้านี้ BY.ชิมไปบ่นไป ในช่วง เพื่อนพึ่งพา ที่นำเสนอ สาระเกี่ยวกับการปรุงอาหารนาๆ ชนิด ร่วมกับ ม.ล. สราลี กิติยากร และเป็นวิทยากรประจำรายการ โดยออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๓.๕๕-๐๔.๐๐ น.
 • ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวิทยากรผู้ทรงเกียรติในโครง การสรรหากุลสตรีไทยยุคใหม่ ๒๕๕๓ และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “๙ ยอดกุลสตรีไทย” รางวัลสำหรับสตรีไทยผู้ อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดดเด่นด้วยวิสัยทัศน์และศักยภาพโดยออกอากาศในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
 • ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญทางโทรทัศน์รายการ “DELICIOUS..อร่อยครบสูตร” ในหัวข้อเรื่องอาหารไทย ดำเนินรายการโดย คุณมยุรา เศวตศิลา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๕
 • ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ และเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผลการทำอาหารของผู้เข้าแข่งขันทางโทรทัศน์ รายการ “TheOne รวมไทยใจเดียวกัน” นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทำอาหารต้นตำรับไทย ดำเนินรายการโดย คุณพิม ซอนย่า คูลลิ่ง และ คุณเจ เจตริน วรรธนะสิน ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี
 • ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญทางโทรทัศน์รายการ “กินอยู่…คือ” นำเสนอเรื่องราวอาหารที่สะท้อนความเป็นไปของโลก จำนวน3 ตอน ประกอบด้วยตอน“ข้าว จากคาวสู่ขนม” ตอน“เมี่ยง อาหารสานสัมพันธ์” และตอน “อาหารว่างอย่างไทย” ดำเนินรายการโดย คุณนุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ และคุณโบ ดวงพร ทรงวิศวะ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
 • ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญทางโทรทัศน์รายการ “I wanna be the “CHEF” นำเสนอและส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้เรื่องอาหารของสาวยุคใหม่ที่จะต้องมีวิชาทำอาหารติดตัวไวเป็นเสน่ห์ปลายจวัก ดำเนินรายการโดยคุณ ล่อร่า ศศิธร วัฒนกุล ออกอากาศในเคเบิ้ลทีวี ชื่อว่า “MANGO TV” (เคเบิ้ลในเครือเนชั่นแชลแนล)
 • ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรรับเชิญทางโทรทัศน์รายการ “สำรับชาววัง” นำเสนอเรื่องราวตำนานอาหารชาววัง ให้ความรู้ เกี่ยวกับอาหารของราชสกุล ทินกร ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม ๕ ซึ่งออกอากาศกว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก
 • ผู้เขียนหนังสือ “สำรับกับข้าวชาววัง ตำรับม.ล.พวง ทินกร” จัดจำหน่ายโดยบริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ได้รับเกียรติจาก SYNOVA FOODS ( coffee world ) ในฐานะที่ปรึกษาด้านอาหาร และเป็นผู้อบรมหลักสูตรอาหารไทยชาววัง
 • ได้รับเกียรติจากโรงแรม SUKANYA ที่ประเทศดูไบ ในฐานะที่ปรึกษาครัวไทย และเป็นผู้อบรมหลักสูตรอาหารไทยชาววัง
 • ได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยในโครงการความร่วมมือพัฒนา “ครัวไทย…สู่ครัวโลก” ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตเนื้อหมู เนื้อไก่ สด สะอาด มั่นใจ ใช้ CP
 • ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรรับเชิญทางโทรทัศน์รายการ “สำรับไทย” นำเสนอเรื่องราวอาหารไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร ของราชสกุลทินกร ออกอากาศผ่านดาวเทียม PSI ช่อง 115ซึ่งออกอากาศกว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก
 • ได้เกียรติรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยหนึ่งในคณะกรรมการผู้ตัดสินรายการ เชฟกระทะเหล็ก (ไทย) IRON CHEF ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๗ สี
 • ได้เกียรติรับเชิญแนะนำอาหารไทยโบราณขึ้นชื่อของทางโรงเรียนฯ เมนูแกงชักส้มและเมี่ยงดอกบัวหลวง ในรายการครัวคุณต๋อย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3